Vedtekter

VEDTEKTER FOR TORDENSKIOLD TRONDHEIM FEKTEKLUBB

Tordenskiold Trondheim fekteklubb, forkortet TTF, ble stiftet 18. juni 2001. Vedtekter er basert på NIFs lovnorm fra 2019-10-23. TTF følger NIFs lovnorm når ikke annet er gitt av vedtektene.

Vedtekter er blitt endret

 • 2001-06-18: Vedtekter vedtatt ved stiftelsesmøte.
 • 2020-06-01: Nye vedtekter utarbeidet, p.g.a. bortkommede originale vedtekter.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

TTFs formål er å drive idrett i form at fekting, organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

§ 2 Organisasjon

TTF skal vær selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. TTF skal være medlem av Norges fekteforbund. TTF skal være medlem av NIF gjennom Trøndelag idrettskrets og tilsluttet idrettsrådet i Trondheim.

§ 3 Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:

 1. Akseptere å overholde idrettslagets vedtekter og regelverk.
 2. Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap etter § 3 ledd 2 i NIFs lovnorm.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4) Utmelding skal skje skriftlig, eksempelvis via epost til klubbens epostadresse, og får virkning når den er mottatt.

(5) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(6) Styret i TTF kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet etter § 3 ledd 7 i NIFs lovnorm.

II. TILLITSVALGTE

§ 4 Kjønnsfordeling

TTF følger §4 i NIFs lovnorm i forhold til kjønnsfordeling.

§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett.

(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

(2) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i TTF. Styret i TTF har også forslagsrett til og på årsmøtet.

§ 6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og andre personer med tilknytning til idrettslaget

TTF følger §6 og §7 NIFs lovnorm i forhold til rettigheter for arbeidstakere og andre personer med tilknytning til idrettslaget.

§ 7 Inhabilitet

TTF følger §8 i NIFs lovnorm i forhold til inhabilitet.

§ 8 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 9 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§ 10 Regnskapsplikt mv.

(1) TTF er regnskapspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. TTF skal følge §11 i NIFs lovnorm i forhold til regnskapsføring, oppbevaring og krav om forsikringer.

(2) To styre-representanter i felleskap gis signaturrett for TTF. Fortrinnsvis skal leder og en annet styre-representant signere. Når leder er innhabil eller utilgjengelig av andre årsaker, skal to andre styre-representanter signere.

§ 11 Budsjett

(1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.

(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 12 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 13 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.

§ 14 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent.
 3. Velge protokollfører.
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Foreta følgende valg: Styre med leder, nestleder, kasserer, et styremedlem(mer) og et varamedlem. Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmet.

§ 15 Stemmegivning på årsmøtet

TTF følger § 17 i NIFs lovnorm i forhold til stemmegivning.

§ 16 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i TTF innkalles av TTFs styre i henhold til § 18 i NIFs lovnorm.

§ 17 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til TTFs størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

§ 18 Idrettslagets styre

(1) TTF ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

(2) Styret skal blant annet:

 1. Iverksette årsmøtets regelverk og vedtak.
 2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
 3. Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
 4. Oppnevne representanter til årsmøter/ting i fekteforbundet.
 5. Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

§ 19 Valgkomité

En valgkomiteen kan velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Hvis ingen valgkomite er aktiv, innstiller styret nye kandidater direkte for årsmøtet.

§ 20 Grupper

TTF følger § 23 i NIFs lovnorm i forhold til opprettelse av grupper.

§ 21 Lovendring, oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen.

(3) TTF følger også resterende momenter i §24 og §25 av NIFs lovnorm i forhold til lovendring, oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør.