Rapport TTF treningssamling 22-24. februar 2019

Tordenskiold Trondheim fekteklubbs arrangerte treningssamling for kårdefektere i helgen 22-24. februar 2019. Kristiansund fekteklubb besto med utstyr og generell hjelp.

Bakgrunn og forberedelser

En av TTFs styremedlemmer syntes, etter å ha forhørt seg med juniorer og seniorer som har deltatt på tidligere treningssamlinger, at utbytte så ut til å være relativt moderat. På forespørsel om man hadde lært noe vesentlig nytt under en samling var det sjeldent et tydlig «ja» å få.

Basert på disse observasjonene satte TTFs styret i gang arbeidet med å forberede en samling hvor hovedmålet var at alle deltakere skulle returnere fra samlingen med ny lærdom både for videre trening og fremtidige konkurranser.

Siden flere av TTFs seniorer har god erfaring Micheal Marx treningsmetoder, ble han kontaktet. En dato for en mulig samling i Trondheim ble funnet. For å sikre god deltakelse, ble en spørreundersøkelse gjennomført. Opp mot 25 deltakere meldte interesse.

Nettside med invitasjon, overordnet program, og påmeldingsmulighet ble utarbeidet og formidlet til meldlemmer hos TTF, KFK, Molde FK, Ålesund, NTNUI og Luftkrigsskolen i Trondheim. Invitasjonen nådde også fram til Stavanger fekteklubb.

Etter en diskusjon med forbundet ble også en søknad om støtte til junior- og student-fektere godkjent.

Trondheim kommune kunne tilby Sverresborg ungdomskoles to gymsaler som lokale for samlingen. En inspeksjon bekreftet at lokalet burde være tilstrekkelig.

Treningsopplegg og gjennomføring

Fredag kveld møtte de fleste av deltakerne til uformel introduksjonssesjon (med litt snacks og drikke) i et møtelokale. TTF ønsket velkommen og introduserte helgens trenere. Etter en presentasjonsrunde hvor alle deltakerne sa litt om seg selv, gjennomgikk hovedtrener Michael Marx og assistenttrener Jason Pryor helgens treningsfilosofi samt introduserte noen av helgens øvelser. Trenerne hadde på forhånd forberedt et notat til samlingen som ble delt ut og gjennomgått.

Lørdag morgen var samlingen i gang kl 10. Fokus hele dagen var å jobbe mot realistiske treningssekvenser. Klassisk fotarbeidtrening ble justert med momenter som bl.a. «check steps» (finte-steg)  for å øke graden av direkte gjenbruk i konkurransesituasjon. Under kårdeøvelsene var igjen fokus mot reelle angrep, forsvar og motangreps-situasjoner. Hovedhuskeregel ble «forsøk virkelig å treffe motstandere under trening også».

Søndagen gikk fokuset mot løsningsvariasjoner for forsvar og motangrep. Mange varianter av motangrep på klassiske angrep ble demonstrert. Deltakerne måtte også jobbe i par og lage sekvenser med varierende løsninger.  «Tanke-lekere» var også en del av  søndagens program, d.v.s. reaksjons-trening  hvor deltakerne skulle respondere på kombinasjoner av muntlige beskjeder.

Hovedtrener Michael og hjelpetrener Jason gikk begge aktivt rundt å assisterte deltakerne i øvingssituasjonene. Enkelte par ble valgt ut til å demonstrere sine øvelser i plenum. Trenerne brukte også mye tid på å forklare bakgrunn og målet med øvelsene samt å «krydre» det hele med historier fra virkeligheten.

Lørdagen besto av to treningssesjoner a 3 timer med 1 times lunsj i mellom og middag etterpå. Søndagen bestå av to nye sesjoner a ca 2,5-3 timer med 1 times lunsj i mellom.

Mat og sosialt

En lunsj-buffet med brødmat, pålegg, frukt og grønt, samt juice, vann kaffe og te ble rigget opp av TTF i hallen begge dagene. Lørdag ettermiddag ble i tillegg en raus pizzabuffet arrangert, også det i hallen rett etter trening.

Deltakerne så ut til å finne godt med tid til småprat under lunsj og middag.

All mat var inkludert i påmeldingen.

Flere junior-deltakere fra Kristiansund og Stavanger fikk kostnadsfri privat losji hos TTFs medlemmer, og fikk dermed tid til å bli ytterligere kjent med hverandre utenfor fektehallen.

Deltakelse og økonomi

31 deltakere var påmeldt samlingen hvor av 16 stk var juniorer,  3 var studenter og 12 var seniorer. Samlingen var gratis for juniorer, kostet kr 500 for studenter og kr 2000 for seniorer. En påmeldt junior og en senior møtte ikke.

Et foreløpig regnskapsoverslag viser at inntektene ble på nivå med budsjettet, d.v.s. rundt kr 55 000. Utgifter til mat ligger også innenfor budsjettet. Faktiske utgifter til trener er ennå ikke klart, men forventes å ligge på eller under budsjett.

Tiltak for å holde kostnadene for samlingen nede var bl.a. valg av kostnadsfrie kommunale lokaler samt at en av TTFs medlemmers hus ble stilt til disposisjon for innkvartering av trenerne (med familie).

Utfordringer

Det fekte-faglige nivået på samlingen var relativt høyt samtidig som undervisningsspråket var engelsk.  Dette gjorde at de aller yngste og ferskeste fekterne hadde problemer med å henge med. Løsningen ble at to-tre av TTFs og KFKs seniorer måtte fungere som tolker og hjelpetrenere for denne gruppe. De yngste/ferskeste fikk dermed relativt bra utbytte av samlingen til tross for en del venting. Seniorene som assisterte de yngste/ferskeste fikk dessverre noe mindre ut av samlingen enn de kunne ha fått om fokus var kun på egen trening.

Antall timer frivillig innsats, mengden transport med privatbil og mengden innlosjering i privat bolig ble relativt høy under samlingen. (Igjen mye for å holde kostnadene i kroner og øre nede.) Dette var nok relativt belastende for enkelte av TTFs og KFKs medlemmer.

Forbedringer

Hvis innhenting av engelskspråklige trenere blir relevant for fremtidige samlinger bør deltakerne forberedes bedre. En norsk-til-engelsk ordliste for fekteterminologi bør oppdrives og distribueres på forhånd. Det generelle kunnskapsnivået innen fekteterminologi kan nok med fordel løftes noe for flere av medlemmene i midtnorske klubber.

En treningssamling som er interessant for alle nivåer av fektere er vanskelig å arrangere. Det krever flere assistent-trenere.  Det er mulig to typer samlinger bør vurderes. En for «øvet», da typisk seniorer, studenter og eldre juniorer, og en for «begynner», d.v.s. de yngste og ferskeste juniorene. Samlokalisering av slike samling bør være mulig, men separate sesjoner kan være lurt (eksempelvis slik Molde FKs organiserte sin fektesamling på Bjørnsund noen år tilbake.)

Kostnader er en utfordring. Støtte fra forbundet er viktig. Økonomisk åpenhet bør være standard, men da bør også forbundet gi klubber så mye frihet som mulig til å disponere midlene. Raust med frivillig innsats vil være nødvendig, men det er også grenser for hva som kan forventes, spesielt over tid.