Protokoll årsmøte 2022

Tid: 2022-03-23 kl 20
Sted: Videomøte

Signert versjon.

 1. 7 stemmeberettigede
 2. Ordstyrer og referent blir Otto J Wittner. Signering av protokoll blir Susan Grundmann og Monica Hilton.
 3. Årsberetning gjennomgått. Noen mangler:
  • Planlegging og utsettelse av Tordenskiold Cup
  • Treningssamling hos TTF i november.
 4. Regnskap gjennomgått og godkjent ved akklamasjon.
 5. Ingen innkomne saker fra medlemmer.
 6. Årsmøtet vedtar styrets forslag om kr 200 i årlig medlemsavgift og kr 1100 i halvtårs treningsavgift (som for tidligere år) for 2022. Årsmøtet godkjenner også fritak for treningsavgift for studenter i 2022. Godkjenning ved akklamasjon.
 7. Budsjettpost for utstyrsinnkjøp økes og egne poster for PR-materiell legges inn. Gitt endringene så godkjenner årsmøtet budsjettet, ved akklamasjon.
 8. Foreslått styre for 2022-2023 valgt ved 6 stemmer mot 1. Styre i 2022-2023 blir
  • Leder: Leif Aschehoug
  • Nestleder: Susann Grundmann
  • Kasserer: Otto J Wittner
  • Styremedlem: Monica Hilton
  • Varamedlem: Aleksandra Dvoryanchikova
 9. Eventuelt
  • Ingen saker.

Møtet avsluttet kl 21:50

Signaturer

___________________________________
Susann Grundmann

____________________________________
Monica Hilton

___________________________________
Otto J Wittner (referent)