Protokoll årsmøte 2021

Tid: 2021-04-14 kl 20
Sted: Videomøte

 1. 7 stemmeberettigede, 8 fra kl 20:30
 2. Ordstyrer og referent blir Otto J Wittner. Signering av protokoll blir Daniel Krause og Silje Ingebretsen.
 3. Årsberetning gjennomgått og godkjent ved akklamasjon.
 4. Regnskap gjennomgått og godkjent ved akklamasjon.
 5. Ingen innkomne saker fra medlemmer.
 6. Årsmøtet vedtar at samme kontingent-regime som for 2021 videreføres i 2022.
 7. Budsjettpost for medlemskontingent reduserer med kr 10 000 som følge av at voksne bør gis 1/2 pris for vårsesong.
  Budsjettpost for trenerutgifter økes for øvede til 6t per uke.
  Budsjettpost på kr 5000 for leie av hall i mai-juni legges til. Otto purrer på tilbud fra Spektrum.
  Budsjettpost for utstyr økes med 12000 for jakker++
  Budsjett godkjennes gitt endringer.
 8. Foreslått styre for 2021-2022 valgt ved akklamasjon. Styre i 2021-2022 blir
  • Leder: Otto J Wittner
  • Nestleder: Leif Aschehoug
  • Kasserer: Zsuzsanna Levai
  • Styremedlem: Silje Ingebretsen
  • Varamedlem: Aleksandra Dvoryanchikova
 9. Eventuelt
  • Oppstart for voksne i April? Ja. f.o.m. 16/4.
  • Vi flytter para-fekte-arrangement til 20/4 kl 18-19 p.g.a. gjeldende pandemi-regler 15/4. Otto og Aleksandra annonserer.

Møtet avsluttet kl 21:50

Signaturer

___________________________________
Silje Ingebretsen

____________________________________
Daniel Krause

___________________________________
Otto J Wittner (referent)